تماس با ما

کیلومتر 30 خلیج فارس (تهران – قم)- ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) – روبروی ترمینال مسافربری

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۰۰-۰۲۱

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۴۵-۰۲۱

هتل بین المللی ایبیس

کیلومتر ۳۰ خلیج فارس (تهران – قم)

ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

روبروی ترمینال مسافربری

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۰۰ (۰۲۱)

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۴۵ (۰۲۱)